Friday, December 01, 2006

Programa curs special: Structuri urbane (zi)


PROGRAMA CURSULUI SPECIAL


Structurile urbane din spaţiul românesc de la începuturile medievale la tranziţia spre modernitate
(secolele XIV-XVIII)

prof. univ. dr. Laurenţiu Rădvan


Curs şi seminar: anul III, Joi 9-12, sala II.5

I. Obiective academice:

Cursul pe care îl propunem urmăreşte să furnizeze o înţelegere critică atât a evoluţiei structurilor urbane în spaţiul românesc de la începuturi până în perioada modernă, cât şi crearea unei imagini istoriografice asupra vastei problematici a urbanismului. De asemenea, urmărim înţelegerea felului în care au fost implementate structurile urbane de către coloniştii germani şi maghiari, în special la sud şi est de Carpaţi, dar şi felul în care au fost acestea receptate de către populaţia locală. Dacă fenomenul urban în Transilvania este acceptat ca fiind unul în esenţă de influenţă germană, situaţia din Ţara Românească şi Moldova este departe de a fi pe deplin înţeleasă, motivele ţinând şi de politizarea istoriografiei din perioada comunistă. Astfel, oraşele din spaţiul exterior Carpaţilor au fost mult timp considerate ca fiind o creaţie locală, autohtonă; oraşele de aici s-ar fi dezvoltat datorită meşteşugurilor şi creşterii cerinţei de produse pe plan local. Au fost mai mult sau mai puţin neglijaţi următorii factori: factorul politic, reprezentat de autorităţile locale, care au favorizat dezvoltarea în preajma centrelor lor fortificate a unor locuri de comerţ, care le aduceau totodată venituri; factorul economic, cu accent pe comerţ, ce a reprezentat în această regiune motorul economiei urbane; factorul etnic, rolul coloniştilor străini, germani şi maghiari care, după ce s-au stabilit în Transilvania la chemarea regilor maghiari, au trecut şi la sud şi est de Carpaţi, fiind încurajaţi de domnii ţărilor române. Toate acestea au făcut ca în spaţiul românesc dezvoltarea urbană să urmeze modelul central-european şi nu modelul bizantin

II. Rezultatele predării:

a. studentul să fie capabil să folosească critic multitudinea de surse istorice pentru a înţelege evoluţia unui centru urban;
b. studentul să poată analiza comparatist fenomenul urban din regiunea în care se află, cu asemănările şi deosebirile pe care le prezintă faţă de alte regiuni;
c. dezvoltarea abilităţilor interdisciplinare ale studenţilor în aşa fel încât să poată realiza o lucrare scrisă în domeniu;
d. dezvoltarea gândirii independente şi stăpânirea de către studenţi a tehnicilor participării la o dezbatere ştiinţifică.

III. Evaluare:

Evaluarea studenţilor se va face pe parcurs, analizând calitatea intervenţiilor studenţilor în dezbaterile de la seminar; la final, fiecare student urmează să realizeze după toate regulile ştiinţifice o lucrare, al cărei subiect va fi ales la începutul semestrului (un studiu de caz; într-o primă formă, lucrarea va fi prezentată în timpul semestrului, urmând să ia o formă finală în urma discuţiilor cu conducătorul cursului).

IV. Metodologia predării:

Vom folosi mai multe metode, însă în special vom combina două:
1. prelegerea
2. discuţii în cadrul seminarului

În cele 14 săptămâni ale unui semestru, cursul va avea trei ore săptămânal; vor fi şapte prelegeri şi şapte seminarii. Fiecare prelegere se va referi la aspecte speciale ale temei cursului, în timp ce la seminar se va merge mai mult pe abordarea unor studii de caz, facilitând studenţilor înţelegerea mai bună a subiectelor. Tot la seminar, se va face şi analiza surselor istorice folositoare temelor propuse. Ca metode ştiinţifice în predarea şi explicarea evoluţiei fenomenului urban, de bază vor fi metoda comparată şi cea regresivă.


Cursul


1. Introducere. Istoriografie, termeni cheie şi concepte (privilegiu, comună, consiliu orăşenesc, primar, ghildă/breaslă)
2. Geneză urbană. Situaţia din Europa (cu accent pe ţările din jurul Principatelor Române)
3. Geneză urbană. Situaţia locală I (Transilvania, apariția Ţării Românești şi a Moldovei)
4. Geneză urbană. Situaţia locală II (apariția orașelor, factori, condiții)
5. Comunităţile urbane (organizare internă şi reprezentare; patriciat şi săraci)
6. Economia urbană (ocupații, drumuri)
7. Relaţiile orașelor cu puterea centrală
8. Topografia urbană şi percepţiile străinilor
9. Între Occident şi Orient (influenţe greceşti şi otomane în secolele XVII-XVIII)
10. Schimbări pre-moderne (primele coduri urbane)

Seminarul

1. Târg sau oraş? Dezbatere privind terminologia urbană
2. Oraşe noi sau oraşe vechi? Dezbatere privind direcţiile genezei urbane
3-4. Oraşul medieval din spaţiul românesc. O răscruce între Occident şi Orient sau o periferie a Occidentului? Dezbatere
5-6. Cât de puternică a fost comunitatea urbană? Dezbatere
7. Oraş şi sat în Principatele Române. Imagini
8. Studiu de caz I: Transilvania (comparaţie).
9-10. Studiu de caz II: Ţara Românească şi Moldova (comparaţie).
  
BIBLIOGRAFIE


Lucrări generale

- Armbruster, Adolf, Dacoromano-Saxonica. Cronicari români despre saşi. Români în cronica săsească, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1980.
- Beldiceanu, Nicoară, Recherche sur la ville ottomane au XVe siècle. Etudes et actes, Paris, Libraire D’Amérique et D’Orient, 1973.
- Berstein, S., Milza, P., Istoria Europei, vol. III, Iaşi, 1998.
- Brătianu, Gh. I., Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, Bucureşti, 1935.
- idem, Marea Neagră de la origini până la cucerirea otomană, ed. de Victor Spinei, Iaşi, Editura Polirom, 1999.
- Cantacuzino, Gh. I., Cetăţi medievale din Ţara Românească în secolele XIII-XVI, , Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2001.
- East-Central Europe in Transition. From the Fourteenth to the Seventeenth Century, ed. de Antoni Maczak et al, Cambridge, Cambridge University Press, 1985. [copie la mine]
- Engel, Pal, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale, Cluj, 2007.
- Ennen, Edith, The Medieval Town, Amsterdam, North-Holland, 1979. [copie la mine]
- Fisher, Jack C., Urban Analysis: A Case Study of Zagreb, Yugoslavia, în „Annals of the Association of American Geographers”, 53 (1963), nr. 3. [copie la mine]
- Floareş, Dan, Fortificaţiile Ţării Moldovei din secolele XIV-XVII, Iaşi, 2005.
- Fügedi, Erik, Castle and Society in Medieval Hungary (1000-1437), Budapesta, Académiai Kiadó, 1986.
- Georgescu, Valentin Al., Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1980.
- idem, Legislaţia urbană a Ţării Româneşti (1765-1782), Bucureşti, Editura Academiei, 1975.
- Giurescu, C.C., Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, ed. a II-a, Bucuresti, Editura Enciclopedică, 1997.
- Guide international d'Histoire urbaine, ed. Philippe Wolff, Paris, Klincksiek, 1977. [copie la mine]
- Gutkind, E.A., Urban Development in East-Central Europe: Poland, Czechoslovakia and Hungary, vol. VII; Urban Development in Eastern Europe: Bulgaria, Romania and the  U.S.S.R., vol. VIII, ed. de Gabriele Gutkind, New York, The Free Press, 1972. [copie la mine]
- Hammond, Mason, The Emergence of Mediaeval Towns: Independence or Continuity? în „Harvard Studies in Classical Philology”, 78 (1974). [copie la mine]
- Hensel, Witold, The origins of Western and Eastern Slav Towns în „World Archaeology”, vol. I (1969), nr. 1. [copie la mine]
- Hodges, Richard, The Rebirth of Towns in the Early Middle Ages, în Richard Hodges, Brian Hobley, The Rebirth of Towns in the West. AD 700-1050, Londra, 1988. [copie la mine]
- Hohenberg, Paul M., Hollen Less, Lynn, The Making of Urban Europe, 1000-1950, Cambridge, Harvard University Press, 1985. [copie la mine]
- Johanek, Peter, Merchants, Markets and Towns, în The New Cambridge Medieval History, vol. III (c. 900 - c. 1024), ed. de Timothy Reuter, Cambridge, Cambridge University Press, 1999. [copie la mine]
- Le Goff, Jacques, Civilizaţia Occidentului medieval, trad. de Maria Holban, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970.
- Matei, Mircea D., Geneză şi evoluţie urbană în Moldova şi Ţara Românească până în secolul al XVII-lea, Iaşi, Editura Helios, 1997.
- Mumford, Lewis, The City in History, New York, 1961. [copie la mine]
- Nicholas, David, The Growth of the Medieval City from Late Antiquity to the Early Fourteenth Century, Londra, Longman, 1997. [copie la mine]
- Panaitescu, Petre P., Comunele medievale în Principatele Române, în Interpretări româneşti, ed. de Ştefan S. Gorovei and Maria-Magdalena Szekely, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994.
- Pascu, Ştefan, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, ed. a II-a, Cluj, Editura Dacia, 1972; vol. II, Cluj-Napoca, 1979; vol. III, Cluj-Napoca, 1986.
- Pirenne, Henri, Oraşele evului mediu, trad. de Cristiana Macarovici, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000.
- Rady, Martyn C., Medieval Buda: a Study of Municipal Government and Jurisdiction in the Kingdom of Hungary, New York, Columbia University Press, 1985.
- Rădvan, Laurenţiu, At Europe's Borders: Medieval Towns in the Romanian Principalities, translated by Valentin Cîrdei, Leiden, Boston, Brill, 2010.
- idem, Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 2004.
- idem, Orașele din țările române în evul mediu (sfârșitul sec. al XIII-lea – începutul sec. al XVI-lea), Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2011.
- Rusu, Adrian Andrei, Castelarea carpatică, Cluj, 2005.
- Stoob, Heinz, Die Mittelalterliche städtebildung im Karpatenborgen, în Die Mittelalterliche Städtebildung im Südöstlichen Europa, ed. Heinz Stoob, Köln, Böhlau Verlag, 1977. [copie la mine]
- „Studia Balcanica”, Sofia, III (1970), theme: La ville balkaniques, XVe-XIXe ss.. [copie la mine]
- Town in decline, AD 100-1600, ed. de T. R. Slater, Burlington, Ashgate, 2000. [copie la mine]
- Urban Society of Eastern Europe, ed. de Bariša Krekic, Berkeley, University of California Press, 1987. [copie la mine]
- Verhulst, Adriaan, The Origins of Towns in the Low Countries and the Pirenne Thesis (first part) în „Past and present”, 122 (1989). [copie la mine]
- Weber, Max,  The City, ed. de Dan Martindale, Glencoe, The Free Pres, 1958. [copie la mine]
- Weczerka, Hugo, Die stellung der Rumänischen Stadt des Mittelalters im Europäischen Städtewesen, în Die Mittelalterliche Städtebildung im Südöstlichen Europa, ed. de Heinz Stoob, Köln, Viena, Böhlau Verlag, 1977. [copie la mine]
Monografii

- Artimon, Alexandru, Bacău, reşedinţă voievodală, Bacău, 1996.
- idem, Civilizaţia medievală urbană din sud-vestul Moldovei în secolele XIV-XVI (centrele urbane Bacău-Târgu Trotuş-Adjud), Iaşi, Universitatea “Al. I. Cuza”, 1998.
- idem, Oraşul medieval Trotuş în secolele XIV-XVI. Geneză şi evoluţie, Bacău, Ed. Corgal Press, 2003.
- Bădărău, Dan, Caproşu Ioan, Iaşii vechilor zidiri (până la 1821), Iaşi, Editura Junimea, 1974 (ed. nouă, Iași, 2007).
- Berindei, Dan, Oraşul Bucureşti, reşedinţă şi capitală a Ţării Româneşti (1462-1862), Bucureşti, Societatea de Ştiinţe Istorice şi Filologice din România, 1963.
- Bogdan, N., A., Oraşul Iaşi. Monografie istorică şi socială, ilustrată, ediţia a II-a, Iaşi, Tipografia Naţională, 1914.
- Caian, Dimitrie F., Istoricul oraşului Focşani, Focşani, 1906.
- Cândea, Ionel, Brăila, origini şi evoluţie până la jumătatea secolului al XVI-lea, Brăila, Editura Istros, 1995.
- Cheptea, Stelea, Un oraş medieval Hârlău, Iaşi, 2000.
- Codreanu, Theodor, Istoria Huşilor, Galaţi, Editura Porto Franco, 1995.
- Constantinescu, Nicolae, Curtea de Argeş (1200-1400). Asupra începuturilor Ţării Româneşti, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1984.
- Costăchescu, Vasile, Istoria oraşului Folticeni, Fălticeni, 1941.
- Cronica Cotnarilor, ed. de Gh. Ungureanu, 1971.
- Giurescu, C. C., Istoria Bucureştilor, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1979.
- idem, Istoricul oraşului Brăila din cele mai vechi timpuri până astăzi, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968.
- Greceanu, Eugenia, Ansamblul medieval Piteşti, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie, 1982.
- idem, Ansamblul urban medieval Botoşani, Bucureşti, Muzeul Naţional de Istorie, 1981.
- Ionescu, Dimitrie Gh., Istoria oraşului Buzău din cele mai vechi timpuri până astăzi, Bucureşti, Editura Litera, 1979.
- Istoria Clujului, sub red. lui Ştefan Pascu, Cluj, 1974.
- Istoria oraşului Iaşi, coord. C. Cihodaru, vol.I, Iaşi, Editura Junimea, 1980.
- Istoria oraşului Roman (1392-1992), Societatea Culturală „Roman-600”, Roman, 1992.
- Luca, Gavril, Târgu Neamț. Monografie, Piatra Neamț, Editura Constantin Matasă, 2008.
- Lupu, Nicolae, Cetatea Sibiului, ed. a II-a, Bucureşti, Editura Meridiane, 1968.
- Matei, Mircea D., Civilizaţie urbană medievală românească. Contribuţii (Suceava până la mijlocul secolului al XVI-lea), Bucureşti, Editura Academiei, 1989.
- idem, Emandi, Emil I., Cetatea de scaun şi curtea domnească din Suceava, Bucureşti, Editura Sport Turism, 1988.
- Neamţu, Vasile, Istoria oraşului medieval Baia (Civitas Moldaviensis), Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1997.
- Paltânea, Paul, Istoria oraşului Galaţi de la origini până la 1918, vol. 1-2, Galaţi, Editura Porto Franco, 1994-1995.
- Răuţescu, Ioan, Câmpulung-Muscel. Monografie istorică, Câmpulung-Muscel, 1943.
- Sevastos, M., Monografia oraşului Ploeşti, Bucureşti, 1937.
- Simache, I. N., O străveche aşezare din regiunea Ploieşti: Târgşorul vechi, în Din activitatea muzeelor noastre. Studii, referate, dări de seamă, documente, I, Ploieşti, 1956.
- Ştefulescu, Alexandru, Istoria Târgu-Jiului, Târgu Jiu, 1906.

Izvoare

- Antonovici, Ioan, Documente bârlădene, vol. I-V, Bârlad, 1911-1912.
- Bogdan, Ioan, Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ţara Ungurească în secolele XV – XVI, vol. I (1413-1508), Bucureşti, 1905.
- idem, Documente şi regeste privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi Ungaria în secolele XV – XVI, Bucureşti, 1902.
- Cantemir, Dimitrie, Descrierea Moldovei, trad. de Gh. Guţu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1973.
- Călători străini despre ţările române, vol. I-IX, Bucureşti, 1968-1997.
- del Chiaro Fiorentino, Anton-Maria, Revoluţiile Valachiei, Iaşi, 2005.
- Din tezaurul documentar sucevean, Bucureşti, 1983.
- Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova; seria B, Ţara Românească; seria C, Transilvania.
- Documente privind istoria oraşului Bucureşti, ed. de Florian Georgescu, Paul I. Cernovodeanu, Ioana Cristache Panait, Bucureşti, Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti, 1960.
- Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. I-VII, ed. de Ioan Caproşu, Iaşi, 1999-2005.
- Dragomir, Silviu, Documente nouă privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Sibiul în secolul XV şi XVI, Bucureşti, 1927.
- Evreii din România în texte istoriografice, Bucureşti, 2002.
- Giurescu, Constantin C., Harta stolnicului Constantin Cantacuzino. O descriere a Munteniei la 1700, în RIR, XIII (1943).
- Giurescu, Dinu C., Anatefterul. Condica de porunci a visteriei lui Constantin Brâncoveanu, în SMIM, V (1962).
- Iorga, N., Scrisori de negustori, Bucureşti, 1925.
- idem, Scrisori şi zapise de meşteri români, Bucureşti, 1926.
- Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, vol. I-II, ed. de Victor Eskenasy, Bucureşti, Editura Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, 1986-1988.
- Manolescu, Radu, Socotelile Braşovului, registrele vigesimale, vol. I-II, Brăila, 2005.
- Platon, Alexandru-Florin; Rădvan, Laurenţiu, De la Cetatea lui Dumnezeu la Edictul din Nantes. Izvoare de istorie medievală (secolele V-XVI), Iaşi, Editura Polirom, 2005.

Referinţe

- Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităţilor şi monumentelor feudale din România. I. Ţara Românească (Muntenia, Oltenia şi Dobrogea), vol. I-II, Bucureşti, 1970.
- Idem, Repertoriul bibliografic al localităţilor şi  monumentelor medievale din România. Moldova, Bucureşti, 1974.
- Idem, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1961.

Pentru doritori am şi:

I. Traduceri din engleză în română:

1. Edith Ennen, The medieval town, Amsterdam, New York, 1979, p. 1-16, 63-93, 106-126 (ce este oraşul şi apariţia oraşului medieval I-II).
2. Richard Hodges, The Rebirth of Towns in the Early Middle Ages, în Richard Hodges, Brian Hobley, The Rebirth of Towns in the West. AD 700-1050, Londra, 1988, p. 1-7 (renaşterea oraşelor în Evul Mediu timpuriu).
3. Lewis Mumford, The City in History, New York, 1961, p. 248-265 (nevoia de protecţie a oraşului medieval).
4. David Nicholas, The Growth of the Medieval City. From Late Antiquity to the Early Fourteenth Century, Londra, 1997, p. 64-78, 87-93 (revigorarea urbană, negustori şi meşteşugari, urbanizarea).

II. Traduceri din germană în română:

1. Heinz Stoob, Die Mittelalterliche städtebildung im Karpatenborgen, în Die Mittelalterliche Städtebildung im Südöstlichen Europa, ed. de Heinz Stoob, Köln, Viena, Böhlau Verlag, 1977, p. 184-221 (întemeierea oraşelor medievale din arcul carpatic).
2. Hugo Weczerka, Die stellung der Rumänischen Stadt des Mittelalters im Europäischen Städtewesen, în Die Mittelalterliche Städtebildung im Südöstlichen Europa, ed. de Heinz Stoob, Köln, Viena, Böhlau Verlag, 1977, p. 226-256 (poziţia oraşului românesc medieval in cadrul urbanităţii europene).

III. Texte în engleză:

1. Mason Hammond, The Emergence of Mediaeval Towns: Independence or Continuity? în „Harvard Studies in Classical Philology”, 78 (1974), p. 1-33 (apariţia oraşelor medievale).
2. Adriaan Verhulst, The Origins of Towns in the Low Countries and the Pirenne Thesis (first part) în „Past and present”, 122 (1989), p. 3-35 (originile oraşelor in Ţările de Jos).
3. Witold Hensel, The origins of Western and Eastern Slav Towns în „World Archaeology”, vol. I (1969), nr. 1, Recent Work and New Approaches, p. 51-60 (originile oraşelor vest si est slave)
4. Francesca Bocchi, Linee principali dell'Europa
 [http://historiaurbium.org/italiano/bocchi_urban.pdf (28.05.2006)] (linii de urbanizare)