Friday, March 31, 2006

Regulament didactic Bologna (anul I) - important

preluat de pe history.uaic.ro

Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I, studii universitare şi postuniversitare, din anul universitar 2005-2006, repartizarea pe locurile finanţate de la bugetul de stat se efectuează la începutul fiecărui semestru, pe baza rezultatelor obţinute la finele semestrului anterior, în condiţiile aprobate de Senatul universităţii.
REGULAMENT DIDACTIC 2005-2006 (BOLOGNA)

CAPITOLUL I: Principii generale
Art. 1. În Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi întreaga activitate didactică se desfăşoară pe baza Constituţiei României, Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii privind Statutul personalului didactic nr.128/1997, modificata şi completată, Ordonanţei de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Ordonanţei de urgenţă nr. 78/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, Legii 224 din 11 iulie 2005 pentru modificarea art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă peste locurile finanţate de la bugetul de stat, Hotărârii nr. 916 din 11 august 2005 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu şi a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licenţă, Hotărârii de Guvern nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenţă, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3235/2005 privind organizarea ciclului de studii universitare de licenţă, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3617/2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile, Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3928/2005 privind asigurarea serviciilor educaţionale în instituţiile de învăţământ superior, principiilor Cartei universitare aprobată de Senat.
Art. 2. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi asigurã studenţilor dreptul de opţiune în alegerea specializărilor, a combinaţiilor acestora, a disciplinelor (în conformitate cu planurile de învăţământ), recunoaşterea creditelor anterioare obţinute în universitate, în alte universităţi româneşti sau străine cu care există acorduri de recunoaştere.
Art. 3. Înainte de începerea anului universitar fiecare facultate elaborează ghidul de studii care sintetizează informaţii referitoare la: domenii sau grupuri de domenii de licenţă, specializări, planuri de învăţământ, programe analitice, condiţii de promovare etc. Facultăţile au obligaţia de a afişa, inclusiv electronic, informaţiile necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii didactice.

CAPITOLUL II: Structura studiilor universitare
Art. 4. Activitatea didactică în Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi este organizată pe cicluri de studii universitare în conformitate cu Legea 288/2004:
(a) studii universitare de licenţă (3 ani, cu excepţia Facultăţii de Drept şi a ştiinţelor inginereşti);
(b) studii universitare de masterat (2 ani, cu excepţia Facultăţii de Drept şi a ştiinţelor inginereşti unde durata este de 1-2 ani);
(c) studii universitare de doctorat (3 ani).
Art. 5. Studiile universitare de licenţă corespund unui număr de 180 de credite (licenţă 3 ani), respectiv 240 de credite (licenţă 4 ani), conform Sistemului European de Credite de Studiu Transferabile ECTS (Legea 288, art.4, al.1).
Art. 6. Activitatea didactică la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este organizată pe domenii de studiu şi specializări.
Art. 7. Un domeniu de studiu este definit prin cunoştinţe şi competenţe generale, însumând 60 de credite, şi cunoştinţe şi competenţe de specialitate, însumând 120 de credite. Lor li se pot adăugă, la cerere, alte 30 de credite, luate prin semestrele de vară, pentru modulul psihopedagogic. Pentru studenţii în drept şi inginerie se adaugă alte 60 de credite, fie pentru cunoştinţe şi competenţe generale, fie de specialitate.
Art. 8. „Domeniul de studiu cuprinde una sau mai multe specializări universitare” (OMEC nr. 3545/2005, art.1, al.3). La Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" domeniul de studiu al studentului cuprinde una sau două specializări universitare, învăţământul fiind centrat pe student (OMEC 3235/2005, art.10).
Art. 9. „Specializările sunt modalităţi alternative de a dobândi cunoştinţele şi competenţele definitorii pentru un domeniu de studiu” (OMEC 3235/2005, art.1, al. 4). La UAIC, modalităţile alternative constau în lăsarea la latitudinea studentului a celor două posibilităţi ale alternativei: specializarea din domeniul de licenţă sau specializarea complementară domeniului de licenţă.
Art. 10. Dacă se optează pentru o specializare din domeniul de licenţă aceasta va avea 120 de credite, iar dacă se optează pentru o specializare din domeniul de licenţă şi una complementară fiecare va avea câte 60 de credite.
Art. 11. La Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", fie la sfârşitul semestrul I, fie la sfârşitul semestrului al II- lea din anul I, studentul poate să aleagă liber, printr-o cerere adresată decanului facultăţii la care este înmatriculat, o a doua specializare, complementară celei principale. În acest scop, facultăţile vor anunţa, înaintea sesiunii de admitere, cele 12 discipline (60 de credite) care vor forma cea de a doua specializare (specializarea complementară). Ele se regăsesc în totalitate printre disciplinele unei specializări principale de licenţă.
Art. 12. În cazul în care studentul nu optează pentru o specializare complementară, acesta va acumula 120 de credite ale celor 24 de discipline ce definesc specializarea domeniului de licenţă.
Art. 13. La Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" un student nu poate să urmeze două specializări de licenţă în acelaşi timp. Studentul care doreşte să urmeze a doua specializare de licenţă, poate să o facă după încheierea studiilor la prima specializare.
Art. 14. Studiile universitare masterat şi doctorat la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" sunt reglementate prin regulamente proprii.

CAPITOLUL III: Organizarea activităţii didactice
Art. 15. În Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"” pot fi organizate, în condiţiile legii, următoarele forme de învăţământ: învăţământ de zi, învăţământ la distanţă (ID), învăţământ cu frecvenţă redusă (FR), învăţământ seral.
Art. 16. Pentru fiecare domeniu, „durata ciclului de licenţă la formele de învăţământ zi, cu frecvenţă redusă şi la distantă este aceeaşi”(HG. 88/2005, art.2, al.3).
Art. 17. „La învăţământ seral, durata studiilor pentru obţinerea numărului de credite de studiu transferabile necesare absolvirii este mai mare cu un an faţă de cea de la învăţământul de zi în domeniul respectiv” (Legea 288/2004 art.4, al.4).
Art. 18. Activităţile didactice (cursuri, seminarii, lucrări practice, laboratoare etc.) se structurează pe discipline de învăţământ, durata de studiu a unei discipline fiind de un semestru.
Art. 19. Repartizarea disciplinelor pe semestre, alocarea creditelor pe discipline, evidenţierea formelor de evaluare la fiecare disciplină sunt cuprinse în planul de învăţământ al domeniului de licenţă sau specializărilor. Repartizarea activităţilor specifice disciplinelor pe cadre didactice se realizează prin normele didactice cuprinse în state de funcţii ale catedrelor sau departamentelor.
Art. 20. Planurile de învăţământ cuprind discipline obligatorii, discipline opţionale şi, dacă este cazul, discipline facultative. Statele de funcţii trebuie să cuprindă, în conformitate cu reglementările aprobate de Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", acoperirea financiară a fiecărei norme şi fundamentarea acestei acoperiri. Planurile de învăţământ şi statele de funcţii se elaborează în acord cu Legea învăţământ 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, Legea privind Statutul personalului didactic nr.128/1997, modificată şi completată, şi cu alte reglementări naţionale sau hotărâri ale Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza".

CAPITOLUL IV: Admiterea, înmatricularea, înscrierea semestrială, retragerea de la studii, exmatricularea, reînmatricularea, întreruperea studiilor şi transferul studenţilor
Art. 21. Admiterea în învăţământul superior la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi se organizează pe domenii sau grupe de domenii de studiu.
Art. 22. Admiterea candidaţilor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" se face prin concurs, în limita cifrei de şcolarizare propusă de Senat şi aprobată prin hotărâre de guvern, în condiţiile stabilite de lege.
Art. 23. Locurile alocate pentru admitere sunt:
(a) locuri finanţate de la bugetul de stat;
(b) locuri finanţate din taxe şi alte surse extrabugetare.
Art. 24. Admiterea la studii universitare de licenţă ( zi, ID, FR, seral), se desfăşoară în conformitate cu metodologia elaborată în baza ordinului ministrului privind organizarea admiterii în învăţământul superior.
Art. 25. Metodologia de admitere este elaborată şi aprobată de către Senatul Universităţii în cel mult o lună calendaristică de la data apariţiei ordinului ministrului privind admiterea în învăţământul superior.
Art. 26. Admiterea la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" se derulează numai pentru specializările acreditate sau autorizate provizoriu care sunt cuprinse într-o hotărâre de guvern anterioară începerii admiterii.
Art. 27. Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi în urma concursului de admitere se face prin decizia Rectorului Universităţii.
Art. 28. Un candidat admis poate fi înmatriculat şi în anii 2, 3 sau 4 dacă a promovat anii anteriori, aplicându-se sistemul de credite transferabile.
Art. 29. Un student înmatriculat la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" este obligat să se înscrie la cursuri înaintea începerii fiecărui semestru universitar. Cererea de înscriere, anexă la contractul de studii, trebuie să cuprindă disciplinele pe care studentul le va urma şi examenele la care se va prezenta în semestrul respectiv.
Art. 30. Taxele de studiu se achită astfel:
(a) 50 % din taxă în primele 15 zile calendaristice ale semestrului;
(b) 50% din taxă până cu 10 zile calendaristice înaintea începerii sesiunii.
Art. 31. Retragerea de la studii se face la cerere. În acest caz taxa achitată se restituie astfel:
(a) dacă cererea de retragere a fost depusă înainte de începerea semestrului, taxa se restituie integral;
(b) dacă cererea de retragere a fost depusă în primele 15 zile lucrătoare de la începerea semestrului, studentului i se restituie 90% din taxă;
(c) dacă cererea de retragere a fost depusă în 30 de zile lucrătoare de la începerea semestrului, studentului i se va reţine 50% din taxă.
(d) dacă cererea este depusă după 30 de zile de la începerea semestrului, taxa de şcolarizare nu se mai restituie.
Art. 32. Drepturile şi obligaţiile candidatului declarat admis şi înmatriculat la Universitatea „Al .I. Cuza” sunt stabilite prin contractul de studii şi alte contracte semnate între părţi la începutul anului universitar.
Art. 33. Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una din următoarele situaţii:
(a) studentul nu a promovat o disciplină deşi s-a prezentat de două ori la evaluarea finală;
(b) studentul nu a promovat o disciplină în două semestre consecutive;
(c) studentul nu a achitat taxele şcolare în termenele stabilite;
(d) studentul a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă;
(e) studentul nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului;
(f) studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară.
Procedura de exmatriculare se declanşează la propunerea biroului consiliului facultăţii şi se finalizează prin decizia Biroului Senatului.
Art. 34. Reînmatricularea studenţilor se poate efectua numai la începutul fiecărui semestru, într-o perioadă determinată, stabilită de Senatul Universităţii.
Art. 35. Reînmatricularea studenţilor se realizează astfel:
(a) un student exmatriculat care are cel mult 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi va fi reînmatriculat într-un an de studiu superior celui din care a fost exmatriculat. El va achita taxa anului în care este reînmatriculat şi taxa pentru disciplinele nepromovate anterior;
(b) un student exmatriculat care are mai mult de 5 discipline nepromovate pe întreaga perioadă de şcolarizare parcursă va fi reînmatriculat în acelaşi an de studiu din care a fost exmatriculat. Studentul aflat în situaţia de reînmatriculare în acelaşi an de studii are obligaţia de a achita taxele pentru disciplinele la care se înscrie în anul respectiv.
(c) studenţii exmatriculaţi pentru neachitarea taxei de şcolarizare se supun aceloraşi exigenţe de la punctele (a) şi (b) după parcurgerea procedurilor de reînmatriculare.
(d) studenţii exmatriculaţi pentru fraudă sau pentru alte abateri grave de la disciplina universitară nu mai pot fi reînmatriculaţi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" .
Art. 36. Întreruperea studiilor se poate realiza la cererea motivată a studentului, fiind aprobată de către conducerea facultăţii pentru unu sau două semestre.
Art. 37. Întreruperea studiilor nu afectează statutul studentului (cu taxă, fără taxă) pentru perioada câştigată prin îndeplinirea criteriilor stabilite de Senatul Universităţii, în conformitate cu Legea 244/2005.
Art. 38. Studenţii care au întrerupt studiile au obligaţia, la reluarea acestora, să îndeplinească cerinţele rezultate în urma modificării planurilor de învăţământ, aplicându-se sistemul european de credite transferabile, în limita a cel mult 7 ani calendaristici pentru fiecare examen promovat.
Art. 39. Transferul studenţilor poate fi efectuat de la o formă de învăţământ la alta, de la un domeniu de licenţă la altul, de la o facultate la alta, de la o instituţie de învăţământ superior la alta, aplicând sistemul european de credite transferabile, ţinându-se cont de:
(a) compatibilitatea specializărilor şi a planurilor de învăţământ;
(b) criteriile de performanţă profesională stabilite de universitate şi de fiecare facultate în parte;
(c) situaţii sociale deosebite.
Art. 40. Aprobarea transferului este de competenţa:
(a) decanului facultăţii (când se solicită transferul de la un domeniu de licenţă la altul sau de la o formă de învăţământ la alta în cadrul aceleaşi facultăţi);
(b) Rectorului (când se solicită transferul de la o facultate la alta în cadrul universităţii, cererile fiind avizate favorabil de către decanii ambelor facultăţi);
(c) Biroului Senatului (când se solicită transferul de la o instituţie de învăţământ superior la alta, cererile fiind avizate favorabil de decani şi rectorul celeilalte universităţi).
Art. 41. Biroul Consiliului Facultăţii care primeşte studenţi transferaţi aplică recunoaşterea creditelor şi stabileşte examenele de diferenţă, perioada de susţinere a acestora şi alte activităţi obligatorii pe care studenţii transferaţi trebuie să le îndeplinească la facultatea la care vin, conform planurilor de învăţământ şi programelor analitice prin aceste proceduri studenţii se vor alinia planului de învăţământ al seriei în care intră.
Art. 42. Toate activităţile de ordin tehnic şi administrativ privind admiterea, înmatricularea, exmatricularea, reînmatricularea, întreruperea studiilor şi transferul studenţilor, aprobate de conducerile facultăţilor sau universităţii, se desfăşoară la nivelul secretariatelor facultăţilor, care poartă întreaga răspundere pentru promptitudinea, corectitudinea înscrierilor datelor şi informarea studenţilor privind situaţia lor şcolară.
Art. 43. Reînmatricularea şi transferul studenţilor la / de la altă instituţie se fac la cerere. Cererile se depun la secretariatele facultăţilor, se avizează de biroul consiliul facultăţii şi se aprobă de Biroul Senatului Universităţii.
Art. 44. La Universitatea „Al. I. Cuza” orice cetăţean român, neînmatriculat ca student, cu diplomă de bacalaureat poate urma, în regim cu taxă, un curs, obţinând un certificat prin îndeplinirea obligaţiilor didactice la disciplina respectivă. În total, o persoană nu poate urma în acest regim mai mult de 50% din cursurile unui domeniu de licenţă.
Art. 45. Fiecare facultate are obligaţia de a delega, pentru fiecare grupă de studiu, un tutore dintre cadrele didactice titulare. Sarcina acestuia consta în îndrumarea studenţilor privind opţiunile profesionale (specializare din domeniul de licenţă / specializare complementară), organizarea activităţii lor, armonizarea preferinţelor pentru disciplinele opţionale şi facultative etc.

CAPITOLUL V: Înmatricularea studenţilor veniţi prin programul Socrates
Art.46. Studenţii veniţi prin programul Socrates, ca şi cei sosiţi la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" în baza altor acorduri de colaborare cu universităţi din străinătate, se înmatriculează temporar pe perioada în care desfăşoară activitate didactică, pe baza contractului de studiu semnat între părţi.
Art.47. Biroul Programe Comunitare (BPC) trimite Biroului Senat lista studenţilor Socrates propuşi de universităţile partenere. Pe baza aprobării de către Biroul Senat, lista devine decizie de înmatriculare ce se trimite la facultăţi. Cazurile de respingere se comunică de către BPC la universităţile partenere.
Art. 48. Includerea în lista trimisă Biroului Senat este condiţionată de existenţa la dosarul fiecărui student a următoarelor acte: Learning Agreement (semnat de coordonatorii ECTS), Student Application Form, certificatul din partea universităţii de origine care atestă calitatea studentului de beneficiar al mobilităţii Socrates.
Art. 49. Fiecare facultate solicită studenţilor înmatriculaţi temporar:
(a) copie după paşaport;
(b) două fotografii tip buletin;
(c) copie după Learning Agreement(semnată de coordonatorii ECTS de la ambele universităţi);
(d) conţinutul la zi al foii matricole.
Aceste acte sunt păstrate la facultate în dosarul personal al studentului. În cazul neprezentării conţinutului foii matricole până la sfârşitul mobilităţii, studentul Socrates îşi pierde toate drepturile rezultate din statutul său de student al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi şi despăgubeşte instituţia de cheltuielile angajate anterior pentru calitatea nevalidată.
Art. 50. Studenţii înmatriculaţi temporar sunt înscrişi în registrul de înmatriculări temporare al facultăţii (după un formular aprobat de Biroul Senatului).
Art. 51. Facultatea care a primit studenţi înmatriculaţi temporar eliberează acestora carnetele de student, legitimaţiile de transport şi carnetele CFR, conform legii.
Art. 52. Studenţii Socrates sunt înmatriculaţi temporar numai la facultatea la care au venit în baza acordului instituţional Socrates.

CAPITOLUL VI: Finalizarea studiilor
Art. 53. Studiile universitare de licenţă se încheie cu un examen de licenţă.
Art. 54. Examenul de licenţă, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, se susţine pe baza unei metodologii aprobate anual de Senat şi elaborată în conformitate cu ordinul ministrului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior. Lucrarea de licenţă se susţine în domeniul de licenţă la care studentul a fost înmatriculat.
Art. 55. La examenul de licenţă, organizat de Universitatea „Al .I. Cuza” din Iaşi, se poate prezenta orice absolvent, în condiţiile legii, al studiilor universitare de licenţă din România dacă a acumulat cel puţin 50% din creditele domeniului în această instituţie sau în alte instituţii acreditate cu care Universitatea are acorduri de parteneriat, incluzând ECTS.
Art. 56. Absolvenţii care au promovat examenul de licenţă primesc titlul de licenţiat în domeniul pe care l-au urmat, confirmat printr-o diplomă de studii universitare de licenţă, însoţită de suplimentul la diplomă, în care se consemnează specializarea sau specializările urmate, precum şi alte detalii privind activitatea didactică depusă de student pe parcursul anilor de studiu, conform formatului european standard.
Art. 57. Absolvenţii care nu promovează examenul de licenţă primesc, la cerere, un certificat de studii universitare de licenţă şi o copie după foaia matricolă.
Art. 58. Absolvenţii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor îl pot susţine în orice altă sesiune, în condiţiile stabilite de lege, cu respectarea hotărârilor Senatului Universităţii.
Art. 59. Studenţii Socrates primesc, la încheierea perioadei de studii la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", următoarele documente:
(a) un document referitor la situaţia şcolară, cuprinzând toate notele şi creditele obţinute la Universitatea noastră, cu semnătura decanului, coordonatorului Socrates şi a secretarului şef;
(b) un document semnat de decanul facultăţii, în care se menţionează perioada de studii urmată de student la facultatea respectivă, disciplinele parcurse şi o scurtă descriere a nivelului atins în pregătire.

CAPITOLUL VII: Pregătirea psihopedagogică a studenţilor
Art. 60. La Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic coordonează, în conformitate cu prevederile legale, pregătirea psihopedagogică a studenţilor.
Art. 61. Absolvenţii cu diplomă de finalizare a studiilor universitare de licenţă pot ocupa posturi didactice în învăţământul primar şi gimnazial cu condiţia parcurgerii unui modul de pregătire psihopedagogică care să corespundă unui număr de 30 de credite transferabile.
Art. 62. Programul de studii pentru obţinerea certificatului de absolvire a pregătirii psihpedagogice este structurat în doua module (OMEC 4343/2005):
(a) modulul I (30 de credite), corespunzător studiilor universitare de licenţă, finalizat cu o adeverinţă de absolvire (care va avea ca anexă situaţia şcolară eliberată de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi avizată de Rectoratul Universităţii);
(b) modulul II (30 de credite), care se efectuează după obţinerea diplomei de licenţă şi anterior susţinerii examenului de definitivat, poate fi urmat atât de studenţii la master, cât şi de cei care nu mai continuă studiile după licenţă. Modulul II se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire care înlocuieşte adeverinţa de absolvire eliberată după finalizarea modului I.
Art. 63. Absolvenţii care nu au parcurs modulele de pregătire psihopedagogică (I şi II) pe durata ciclurilor universitare de licenţă şi masterat se pot înscrie ulterior, cu taxă, la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, care organizează periodic cursuri postuniversitare pentru obţinerea certificatelor de absolvire.
Art. 64. Stabilirea disciplinelor ce trebuie parcurse în cadrul fiecărui modul de pregătire psihopedagogică, fie că sunt obligatorii sau opţionale, se face de către minister, la propunerea departamentelor de pregătire psihopedagogică de pe lângă universităţi.
Art. 65. Organizarea pregătirii psihopedagogice (planuri de învăţământ, programe didactice, modalităţi de evaluare, planificarea activităţii etc.) se realizează de către Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic în baza regulamentelor Universităţii şi în perioadele consemnate în structura anului universitar pentru acest modul şi se aprobă de către Senatul Universităţii.

CAPITOLUL VIII: Evaluarea studenţilor, promovarea examenelor şi a anilor de studiu
Art. 66. Fiecare activitate didactică cuprinsă în planul de învăţământ al unei specializări se încheie cu o evaluare finală.
Art. 67. Evaluarea finală a studenţilor la fiecare activitate didactică se realizează:
(a) la disciplinele obligatorii cuprinse în planul de învăţământ ale specializărilor pe care studentul le urmează;
(b) la disciplinele opţionale sau facultative cuprinse în planurile de învăţământ ale specializărilor, discipline pentru care studentul şi-a exprimat opţiunea în scris;
(c) la disciplinele modulului psihopegagogic, dacă a optat pentru o astfel de pregătire.
Art. 68. Formele de evaluare, criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, bibliografia necesară etc. sunt stabilite de către cadrul didactic titular, aprobate în catedrele sau departamentele de specialitate şi aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul semestrului în care se studiază disciplina. Ele se păstrează pe întreaga durată a anului universitar.
Art. 69. Nota finală ce rezultă din evaluarea studenţilor la o disciplină se determină astfel:
(a) cel puţin 50% din notă constituie rezultatul evaluării pe parcursul semestrului prin verificări succesive (HS nr. 6/2005);
(b) cel mult 50% din notă se constituie din evaluarea prin examen final.
La oricare dintre cele două componente nota minimă de promovare este 5.
Art. 70. Evaluarea finală la o disciplină este condiţionată de îndeplinirea anumitor cerinţe (prezenţa la activitatea didactică, elaborarea unor lucrări pe parcurs, întocmirea unor portofolii didactice etc), care trebuie anunţate studenţilor la începutul semestrului. Fiecare semestru se încheie printr-o sesiune de evaluare finală ( 2 săptămâni) şi, dacă este cazul, printr-o o sesiune specială pentru reexaminări şi măriri de notă (1 săptămână).
Art. 71. Examenele se susţin în faţa unei comisii formate din cadrul didactic care a predat disciplina respectivă şi cadrul didactic care a condus seminariile (lucrările practice) sau, în cazuri speciale, un alt cadru didactic desemnat de şeful de catedră.
Art. 72. Rezultatele evaluării se concretizează în note de la 1 la 10, exprimate în numere întregi, nota minimă de promovare fiind 5. Disciplinele facultative şi activităţile practice sunt evaluate prin calificative (admis/respins). Cataloagele cu note sunt semnate de către titularii disciplinelor. La disciplinele facultative, trecerea calificativului în catalog se face în funcţie de opţiunea studenţilor. Rezultatele la aceste discipline nu se iau în considerare la calculul mediei anuale. Cataloagele se depun la secretariatul facultăţii cel mai târziu în ziua următoare finalizării examenului. În cazul probelor scrise, depunerea cataloagelor se face nu mai târziu de trei zile de la data susţinerii examenului.
Art. 73. Perioada de desfăşurare a sesiunilor de examene este stabilită, anual, de Senat prin aprobarea structurii anului universitar. Datele examenelor, formele de desfăşurare a acestora, locul de examinare, comisiile de examen sunt de competenţa facultăţilor. La fiecare disciplină din planul de învăţământ încheiată cu examen final se va organiza cel puţin o evaluare finală pe semestru.
Art. 74. Un student poate beneficia, într-un semestru universitar, de o singură mărire de notă. În acest caz, rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinută anterior. În urma reexaminării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară şi se concretizează în nota dată de comisia de examinare.
Art. 75. Dacă studentul consideră că a fost apreciat incorect, el poate adresa o cerere decanului facultăţii, prin care să solicite recorectarea lucrării de către o nouă comisie. Decanul facultăţii poate aproba o astfel de cerere, comisia nou constituită incluzând în mod obligatoriu şi titularul disciplinei. La probele orale nu se admit contestaţii.
Art. 76. Studentul care a luat minimum nota 5 (cinci) sau calificativul „admis” la o disciplină cuprinsă în planul de învăţământ a acumulat, în mod necesar, şi creditele alocate disciplinei respective.
Art. 77. Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al studentului necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o disciplină din planul de învăţământ. El este echivalat cu 28 – 30 ore fizice. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota obţinută de student. Punctajul unui student la finele semestrului se obţine prin însumarea punctelor la disciplinele promovate.
Art. 78. Un an de studiu este considerat promovat dacă studentul a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) sau calificativul „admis” la toate disciplinele obligatorii şi la cele opţionale pentru care s-a înscris şi a acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învăţământ.
Art. 79. Numărul de credite pentru un semestru la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"este de 30. Fiecărei discipline i se alocă 5 credite.
Art. 80. La începutul fiecărui semestru, cu excepţia primului semestru din anul I, locurile finanţate de la bugetul de stat sunt redistribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute de fiecare student înmatriculat. Ceilalţi studenţi sunt trecuţi în regim cu taxă.
Art. 81. Studenţii Socrates sunt evaluaţi în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi studenţi ai universităţii. Rezultatele examenelor sunt trecute în cataloage speciale pentru fiecare disciplină în parte (formular aprobat), cataloage care se păstrează la dosarul personal al studentului.
Art. 82. Pe baza cataloagelor menţionate la articolul precedent, facultatea trimite o adresă la Rectorat (Biroul Programe Comunitare) semnată de secretarul şef şi de decan în care se specifică:
(a) denumirea disciplinelor la care studentul a susţinut examenul;
(b) notele obţinute în urma evaluării;
(c) notele ECTS;
(d) numărul de credite alocat disciplinelor în planul de învăţământ (model aprobat).
Art. 83. Studenţii Socrates care vin la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" au obligaţia de a depune o cerere la secretariatul fiecărei facultăţi unde sunt înmatriculaţi temporar pentru acumulare de credite cu menţionarea denumirii disciplinelor pe care le vor urma, cerere care trebuie aprobată de către decan.
Art. 84. La facultăţile unde studentul Socrates nu este înmatriculat, dar susţine examene, rezultatele fiecărui examen sunt trecute de către cadrul didactic în cataloage speciale pentru fiecare disciplină în parte (formular aprobat). Facultăţile la care studentul Socrates nu este înmatriculat dar susţine examen trimit o adresă la Rectorat, semnată de secretarul şef şi de decan, în care se specifică:
(a) denumirea disciplinelor la care studentul a susţinut examen;
(b) notele obţinute în urma evaluării;
(c) notele ECTS;
(d) numărul de credite alocat disciplinelor respective în planul de învăţământ (model aprobat).

CAPITOLUL IX: Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 85. Dispoziţiile prezentului regulament vor fi completate cu reglementările ulterioare ale ministerului precum şi cu hotărârile ce vor fi aprobate de Senatul Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
Art. 86. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului din data de 29 septembrie 2005 şi se aplică anului I, 2005/2006. Anii al II - lea, al III – lea, al IV – lea, al V – lea se supun exigenţelor vechiului regulament până la finalizarea studiilor.